نقاشی های ایوب امدادیان

دی ماه 1394
گالری هور

درون مايه ي ويژه ي نقاشي هاي ايوب امداديان چرخه اي است ممتد از مناظر طبيعيِ شخصي شده و طبيعت بي جان هايي كه در فضاهاي بسته نمود پيدا مي كنند و يا حضور و تلاش انسان در اين فضاها. به طوري كه مي توان گفت اين نوع نگاه، نگاه كلي گرايانه، نوستالژيك و خاص اين هنرمند است.
با نگاه به هريك از این آثار گويي او ما را از دنياي بيروني به دنياي درون انتقال مي دهد، فضايي كه در مرز بين واقعيت و ذهنيت شخصي نقاش شكل مي گيرد و در اين فضا است كه او مخاطب خود را به سير در دنيايي از نور و رنگ و فضا دعوت مي كند و نگاه ويژه زيبايي شناختي اش را با مهارت به تصوير مي كشد.
این سیر سفری، سفری زیبا و بی انتها است چرا که پرسپکتیو و چرخش نور و رنگ در نهایت تا جایی پیش می رود که بیننده از قاب تصویر نیز فراتر رفته و به بیرون از آن هدایت می شود. در حالیکه سوژه اصلی همچنان در ذهن او تداعی پیدا می کند.با وجود سردی، سکوت و خشونت ظاهری در این نقاشی ها، اما نماد هایی قوی از عشق و زندگی و حرکت و نور، به شکلی پویا رشد کرده و پدیدار می شوند. حضور طبیعت در تمام آثار امدادیان مشهود است و هنرمند گوشه های پنهان آن را از طریق تجربه ی حسی به ما منتقل می کند. درخت ها، صخره ها، دریا، انسان و آسمان به طور کل عناصر طبیعی، به صورت پایدار و استوار با قدرت خط و شدت رنگ در آثار او تجسم یافته است؛ آنها از صافی ذهن نقاشانه ی او عبور کرده و ردپایی از طبیعت واقع نما در خاطره ما باقی می گذراند، گویی که در ظاهر همه چیز ساکن و هیچ چیز قابل تعغیر نیست همچنان که هر لحظه آماده تعغیری بزرگ و دگرگونی هستند عناصر طبیعی، مناظر، انسان، ... و همه و همه بهانه و ابزاریست برای نقاش تا همه ی ذهنیت و نگاه شخصی خود را به کمک تجربه و شناخت تکنیک رنگ و روعنی و پاستل که سالهای بسیار در آن کار آزموده است را به زیبایی به ما انتقال دهد.به درستی که بیان هنرمند دریچه ای است که از آن نوع نگاه، دنیای خود را برای ما مجسم می کند، نگاهی که بر حواس ما تاثیر گذاشته و آن را تیزبین تر می کند. نقاش در تمامی آثارش هنوز به فرم طبیعت و واقعیت عینی وفادار است هرچند که در برخی از آثار فرم دیگر قادر به تحمل رنگ و بافت و تاریک روشن نیست و این عناصر همچون جان، می خواهد از کالبد اثر خارج شود

ایوب امدادیان با ارائه ی این آثار، درون مایه ی شخصی خود را پیگیری می کند و از دریچه ی نگاه خود ما را به این دنیا دعوت می کند.

ایوب امدادیان در سال 1329 در خانواده ای هنرمند و هنر دوست به دنیا آمد؛ او تا امروز نمایشگاه های زیادی را در داخل و خارج از کشور برگذار کرده است.
امدادیان بعد از سی و دو سال زندگی در فرانسه، پس از اولین بازگشتش، نمایشگاه نقاشی های خود را در گالری هور برپا می کند.

کارگردان: مهدی شهسوار  تصویربردار: حسین شکرالهی تدوین: مهدی شهسوار-حسین شکرالهی