در میان اتوبان ها

مهدی عبدالکریمی
گالری محسن
اسفند ۹۴

جامعه پدیده ایست غیر طبیعی، چرا که همواره با طبیعت خویش در ستیز است، جامعه به واسطه تغییر در ساختار خواستگاه اش تشکیل می شود و با خلق مفاهیم جدید، تعریف خود را حفظ می کند. مفاهیمی که در بطن تشکیل آن جامعه زیر ساخت های آگاهی خالقان را فراهم نموده اند، به مرور زمان به ابزاری بدل می شوند که فرسوده شده و رو به نابودی می روند. تشکیل جامعه امری است غیری طبیعی، چرا که در اساس، خود دارای ساختاری سرکوب گر است. جامعه زاده ی فرادیندی است که به ناچار خود و بسترش را رام می کند.


مهدی عبدالکریمی در رابطه با ایده ی نمایشگاهش می گوید: بر اساس بنیان های فکری که تحت عنوان اگزیستانسیالیسم می شناسیم با مسئله ای آشنا شدم که در آن گفته می شود: هر آنچه که ما در اطرافمان سراغ داریم و تمام شناخت ما نسبت به جهان، معطوف به تعاریفی است که خودمان به آنها اطلاق می کنیم
وقتی مشخصا درباره ی موضوعی مثل کوه صحبت می کنیم، چه در این اندیشه و چه در طول تاریخ، نسبت ما با این بلندی مد نظر بوده است و چه بسا اگر ما از کوه ها بلند تر می بودیم، تعاریف دیگری برای ما در بر داشتند.
در این نمایشگاه، هنرمند چیدمان متفاوتی را برای ارائه ی عکس هایش انتخاب کرده است، تعدادی از عکس های او در ابعادی بزرگ، در کنج دیوار فرو رفته و بعضی از آنها با شکست بر دو وجه دیوار نصب شده اند که با حرکت در مقابل آنها با مفهوم متفاوتی از عکس ها روبرو می شویم.
چیدمان متفاوت آثار به شکلی است که مخاطب را در موقعیتی قرار می دهد که این تغییر ماهیت مورد نظر هنرمند به خوبی قابل درک باشد .
مهدی عبدالکریمی در منظر اول به سراغ کوه هایی رفته است که به نوعی با تعریفی که ما از کوه در ذهن داریم متفاوت است.
کوه هایی که آن استواری و بلندی را از دست داده اند و یا تعریفی جدید به خود گرفته اند.
در قسمت دوم از عکس هایش آن فرم ها به یک نوع مچاله شدن، شکستن، و یا حجم هایی فرو رفته و بیرون زده مبدل گشته است.


این تعییر فرم بدون توجه به تصاویر، صورت گرفته است که به گفته ی مهدی عبدالکریمی هر چیز که مچاله می شود فرم های نامنظم و کنترل نشده ای به خود می گیرد که در تغییرات طبیعت نیز شاهد آن هستیم.
مهدی عبدالکریمی برای ساخت این عکس ها با دوربین پولاراید عکس ها را ثبت کرده است و پس از اسکن بار دیگر پرینت گرفته و با روی هم قرار دادن آنها تصاویر بخش دوم این نمایشگاه را بوجود آورده است.