رویکرد

دیدار در استودیو

با نگار قیامت

دی ماه 1396

چند روز پیش از انتقال آثار نگار قیامت به گالری جرجانی به استودیوی هنرمند رفتیم. دوربین ها و رکوردِ صدا را روشن کردیم و تصویر و صدای کار کردن نگار در استتودیو شخصی اش را ضبط کردیم.

او هم از نوعِ نگاهش به مجموعه ی «رویکرد» با ما گفتگو کرد و جمله ای از یک استاد موسیقی نقل کرد: صدا را باید کنترل کرد، اما نباید مزاحمش شد. رویکرد نگار قیامت به خلق کارهای این مجموعه هم با همین نگاه شکل گرفته که در این ویدیو مستند شده است.