گفتگوی مجله‌ الکترونیکی قاب با مهدی شهسوار

گفتگوی مجله‌ الکترونیکی قاب با مهدی شهسوار

در زمان تحقیق و پیش‌تولید این پروژه به این نتیجه رسیدم که نرمندان هنرمندان هنرهای تجسمی به نسبت دیگران، کمتر حرف می‌زنند [گفته بودم می‌نویسند]، کمتر دیده می‌شوند، کمتر شناخته شده هستند و فعالیت‌های تاثیرگذار و مهمشان در چرخه‌ی پوشش مرسوم رویدادهای هنری جای چندانی ندارد. همین نکات انگیزه‌ام را برای راه‌اندازی و فعالیتی متفاوت و تاثیر گذار در این حوزه بیشتر کرد. و از آنجایی که بچه های تجسمی در همه‌جای دنیا و با هر زبانی که باشند با تصویر بهتر ارتباط برقرار می‌کنندٰ اساس کار را در بستر وب و به صورت چند رسانه‌ای قرار دادم که بتوان با آن یک اتفاق هنری را به صورت مستند پوشش داد.